PARTNERET

Civil Rights Defenders (CRD)

Civil Rights Defenders është një organizatë ndërkombëtare, eksperte në fushën e të drejtave të njeriut, e cila mbështet mbrojtësit e të drejtave të njeriut dhe organizata të shoqërisë civile në disa nga rajonet më të shtypura të botës, në katër kontinente. Nëpërmjet advokimit, litigimit gjyqësor dhe fushatave publike, CRD punon për avancimin e të drejtave të njeriut në rang global. Organizata ka punuar me në Ballkanin Perëndimor që nga viti 1995 dhe qëllimi i saj i përgjithshëm është të përmirësojë aksesin në drejtësi përmes respektimit më të madh të të drejtave civile dhe politike. Civil Rights Defenders ka praninë e saj në Shqipëri prej vitit 2013 dhe fokusi kryesor i programit kombëtar është në fushat e mëposhtme: Sundimi i ligjit, aksesi në drejtësi, liria e shprehjes dhe medias dhe anti-diskriminimi.

Mëso më shumë

Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH)

Komiteti Shqiptar i Helsinkit është organizata e parë jofitimprurëse e themeluar në Shqipëri në dhjetor 1990. KShH mbetet një nga organizatat më të spikatura për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut në Shqipëri, duke synuar rritjen e përgjegjshmërisë, transparencës, pjesëmarrjen e publikut dhe angazhimin qytetar në proceset vendimmarrëse të autoriteteve publike, duke i dhënë përparësi fushave të tilla si arsimi, shëndetësia, strehimi, shërbimet sociale dhe respektimi i të drejtave dhe lirive të qytetarëve në përgjithësi, etj.

Mëso më shumë


Instituti i Studimeve Politike (ISP)

Instituti i Studimeve Politike është një organizatë jo fitimprurëse e krijuar në vitin 2006. Që në fillimet e tij, ISP u fokusua në monitorimin e proçeseve demokratike dhe të institucioneve kushtetuese e të pavarura në Shqipëri, në çështjet e përfaqësimit politik, të standardeve zgjedhore, të integrimit dhe të problematikave ndërshqiptare. Prej disa vitesh ISP është fokusuar në veçanti në monitorimin e Kuvendit të Shqipërisë, të partive politike, proceseve zgjedhore, negociatave drejt BE dhe reformave të rëndësishme, siç janë reforma territoriale, programet e transparencës me të drejtën e informimit dhe reforma në drejtësi.

Mëso më shumë

Nëpërmjet projektit “Unë marr pjesë! Zëri im, vota ime vlen!”, janë mbështetur financiarisht 4 projekt-propozime të cilat zbatohen nga partnerët tanë lokalë:

Fondacioni “Së bashku”
Fondacioni “Së bashku”
Fondacioni Së Bashku themelua në 2013 në Tiranë dhe vazhdon tё drejtohet nga të rinj me aftësi tё kufizuar, me objektivin për të mbrojtur të drejtat e personave me aftësi te kufizuar nën moton “Asgjë për ne, pa ne”. Misioni i tyre është promovimi i të drejtave të personave me aftësi të kufizuar, në nivel lokal dhe kombëtar, në respektim tё Konventës së Kombeve te Bashkuara për të Drejtat e Personave me Aftësi tё Kufizuar.
Intelektualët e Rinj, Shpresë
Intelektualët e Rinj, Shpresë
Intelektualët e Rinj Shpresë është një shoqatë socio-kulturore e pavarur, jopolitike dhe jofitimprurëse, e themeluar nga një grup studentësh dhe profesorësh në qytetin e Shkodrës në Prill 1994. IRSH punon për zhvillimin e shoqërisë civile në Shqipëri si dhe promovimin e paqes dhe stabilitetit në Ballkan. Ajo përfaqëson njerëz që shpresojnë të jenë intelektualë si mësues, profesorë universitarë, studentë, inxhinierë, avokatë, mjekë, ekonomistë dhe grupe të ndryshme të OJQ-ve.
Qendra Rinore Perspektiva
Qendra Rinore Perspektiva
Qendra Rinore Perspektiva është një OJQ me qendër në Durrës dhe përqendrohet në fuqizimin e të rinjve dhe të drejtat e njeriut përmes veprimtarive artistike dhe arsimore. Kjo qendër organizon aktivitete me dhe për të rinjtë në Shqipëri dhe në Ballkanin Perëndimor për të rritur ndërgjegjësimin në lidhje me të drejtat e njeriut, për të promovuar dialogun ndërkulturor, edukimin peer-to-peer dhe për të fuqizuar të rinjtë si anëtarë aktivë dhe të përgjegjshëm të komunitetit.
Qëndresa Qytetare
Qëndresa Qytetare
Qëndresa Qytetare është një organizatë e themeluar në vitin 2016, e cila përbëhet nga një grup profesionistësh të rinj, që besojnë tek pushteti i qytetarit dhe janë të vendosur për të bërë më të mirën për qytetarët dhe vendin e tyre. Qëndresa Qytetare e ka nisur punën me arsimin, duke e konsideruar këtë sektor si prioritar për shkak se mund të kthehet njëkohësisht edhe si burim i fenomeneve negative në shoqëri por njëkohësisht edhe si motor i zhvillimit të vendit nëse investohet siç duhet.

Partnerët